Zadzwoń do nas: +48 539 533 522
Social media:

Informacja o dystrybutorze

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje:

Numer wpisu Agenta Ubezpieczeniowego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych: 

PPF Sp. z o.o. z siedzibą w :Katowice 40-085, przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170614  , NIP : 5492084547, REGON : 357214486 jest Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11117004/A. 

Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/.

Nazwa, adres i telefon kontaktowy zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego działa Agent Ubezpieczeniowy:

– AEGON S.A.Oddział w Polsce  41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47, tel. 801 300 900

– AEGON TUnŻ S.A. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, tel. 801 300 900, tel. 22 592 10 00

– AXA ŻYCIE TU S.A.  00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, tel. 801 200 200

– COMPENSA TU S.A. 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162, tel. 801 120 000, tel. 22 501 61 00

– COMPENSA TU NA ŻYCIE S.A. 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162, tel. 801 120 000, tel. 22 501 61 00

– CONCORDIA Polska TUW 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10, tel. 61 858 48 00

– FORTEGRA EUROPE INS. COMPANY LIMITED 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, tel. 32 797 10 41

– GENERALI TU S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15b, tel. 22 543 0 800

– GENERALI ŻYCIE TU S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15b, tel: 22 543 08 00

– WIENER TU S.A. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A, tel. 22 469 69 69

– INTERRISK S.A. 00-668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22, tel. 22 575 25 25

– SALTUS TU na Życie S.A. 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, tel. 58 770 36 90

– SALTUS TUW 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, tel. 58 770 36 90

– PRUDENTIAL  Sp. z o.o. Oddział w Polsce , 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182, tel.22 548 06 60

– PZU S.A.  00-133 Warszawa, AL. Jana Pawła II 24, tel. 801 102 102, tel. 22 566 55 55

– PZU Życie S.A. , 00-133 Warszawa, AL. Jana Pawła II 24, tel. 22 582 20 00

– SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.,  01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31, tel. 801 120 120 tel. 22 505 65 06

– SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. , 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31, tel. 801 120 120 tel. 22 505 65 06

– STU ERGO HESTIA S.A. ,81-731 Sopot, ul. Hestii 1, tel. 801 107 107, tel. 58 555 55 55

– STUnŻ ERGO HESTIA S.A., 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, tel. 801 107 107, tel. 58 555 55 55

– TUi R ALLIANZ POLSKA S.A., 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, tel. 224 224 224

– TU INTER Polska S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142b, tel. 801 803 000

– TU INTER – ŻYCIE Polska S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142b, tel. 801 803 000

– TUiR WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, tel. 502 308 308, tel. 801 308 308

– TUnŻ WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87, tel. 502 308 308, tel. 801 308 308

– TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 08-690 Warszawa, ul. Bokserska 66, tel. 22 534 56 00

– UNIQA TU S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 501 597 597, tel. 42 666 65 00

– UNIQA TUnŻ S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 501 597 597, tel. 42 666 65 00

– VIENNA LIVE TUŻ S.A., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7, tel. 801 866 000, tel. 22 460 22 22                 

 

Informacja o charakterze wynagrodzenia Agenta Ubezpieczeniowego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia:  

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Agent otrzymuje od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo od wartości składki ubezpieczeniowej zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez Klienta (Ubezpieczającego). Agent może otrzymywać od zakładu ubezpieczeń także wynagrodzenie innego rodzaju – w postaci korzyści ekonomicznych lub zachęt finansowych albo niefinansowych (np. finansowanie szkoleń, konkursów lub innych działań wspierających dystrybucję ubezpieczeń). 

 

Informacja o możliwości złożenia przez Klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Klient ma możliwość złożenia do Zakładu Ubezpieczeń reklamacji dotyczącej umowy ubezpieczenia. Reklamacje można składać: 

  • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń lub w jednostce Zakładu Ubezpieczeń obsługującej jej Klientów albo przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń lub jednostce Zakładu Ubezpieczeń  obsługującej jej Klientów,
  • w formie elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Co do zasady reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Zakłąd Ubezpieczeń  w informacji przekazanej zgłaszającemu reklamację określa przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Agent Ubezpieczeniowy jest upoważniony do odbierania oświadczeń oraz zawiadomień składanych Zakładom Ubezpieczeń  z  związku z  zawartymi umowami ubezpieczeń o ile są składane na piśmie lub innym trwałym nośniku.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiadamia się osobę, która ją zgłosiła w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika informacji.  Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego reklamację.

Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Osobie fizycznej będącej Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Udział w postępowaniu jest dla Towarzystwa obowiązkowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rf.gov.pl.

Oświadczenie Agenta Ubezpieczeniowego:

Oświadczam, iż nie posiadam akcji ani udziałów uprawniających  co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu zakładów ubezpieczeń oraz żaden zakład ubezpieczeń nie posiada   akcji i udziałów agenta ubezpieczeniowego  , uprawniających  co najmniej do  10%  głosów  na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników